Pletiva cévnatých rostlin

Pletiva cévnatých rostlin

 • studiem pletiv se zabývá histologie
 • cévnatá rostlina je charakterizována převahou sporofytu nad gametofytem a přítomností pravých pletiv

Pletivo – skupina buněk majících stejnou funkci, tvar a původ

 • jednoduché – 1 typ buněk
 • složené – více typů buněk (plasmodesmy)

 

Interceluláry – mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem

 • schizogenní – vznik rozestoupením buněčných stěn (parenchymatické buňky); štěrbina průduchů listu, siličné a pryskyřičné kanálky
 • lyzigenní – vznikají rozpouštěním buněčné stěny; siličné nádržky citrusů
 • rhexigenní – vznikají mechanickým potrháním buněčné stěny; střední dutina ve stonku trav – potrhání růstem

 

Pletiva dle tvaru:

 • parenchymatická – tenká buněčná stěna
  • parenchym – buňky různého tvaru
  • merenchym – kulaté buňky
  • aerenchym – velké interceluláry (převyšují objem buněk)
  • aktinenchym – hvězdicovité buňky; provzdušňovací funkce, nadlehčuje
  • asimilační parenchym – obsahuje plastidy
 • prosenchym – má tenkou buněčnou stěnu, buňky jednostranně protažené, mají šikmé přepážky; růst do délky protažením buněk. Prosenchym je v lístcích mechů, je součástí tracheid (cévic)
 • kolenchymatická – pletivo bez mezibuněčných prostor, buňky se ztlustlými hranami, zpevňuje a vyztužuje rostlinu
  • deskový – tloustnutí periklinálních stěn (periklina – má paralelní směr s tvarem orgánu x antiklina kolmá na periklinu); hrany stonku
  • rohový – na styku tří a více buněk; hluchavkovité (Lamiaceae), řapíky listů
 • sklerenchymatická – buňky ztlustlé po celém povrchu, protoplast brzy odumírá (pecky), mají ochrannou funkci; pletivo tvořeno buď sklereidami nebo sklerenchymatickými vlákny – součást cévních svazků (např. len)

 

Pletiva podle fyziologického stáří:

rozdělujeme na meristémy (dělivá pletiva) a trvalá pletiva (soustavy pletiv krycí, vodivá a základní)

 1. Meristémy

– mají trvalou schopnost dělení (mitóza), vznikají z nich nová pletiva

– jsou tvořeny buňkami, které mají většinou tvar krychle, mají velká jádra a proplastidy

– embryonální buňky a buňky schopné reparační regenerace

podle původu dělíme meristémy na:

 • protomeristémy – jsou embryonálního původu; v rostlině se vyskytují po celý život; jsou v apexu (vzrostný vrchol) – iniciála, která se radiálně dělí. činností protomeristémů vznikají primární meristémy
 • primární meristémy – postupně se oddalují od protomeristému
  • protoderm – z něj vznikají primární krycí pletiva
  • prokambium – z něj vznikají primární vodivá pletiva
  • základní meristém – z něj vznikají základní pletiva
 • sekundární meristémy – vznikají dediferenciací vodivých pletiv
  • kambium – vznik sekundárních vodivých pletiv (sekundární dřevo a sekundární lýko)
  • felogén – vznik sekundárních krycích pletiv – feloderma (zelená kůra), felém (vznik korku), lenticely (průchod plynů a vodní páry)

dle produkce pletiv:

 • dermatogen – vznik krycích pletiv
 • periblem – vznik vodivých pletiv
 • pleurom – vznik základních pletiv

dle umístění:

 • apikální – ve vzrostných vrcholech
 • laterální – mimo osu a vzrostný vrchol; kambium, pericykl (postranní kořeny)
 • interkalární – vmezeřený; mezi trvalými pletivy, trávy
 • marginální – okrajové, na okrajích orgánů (listy)

 

           2. Trvalá pletiva

A) krycíprimární – produkována primárními dermatogeny (protoderm), epidermis a rhizodermis

epidermis

 • jednovrstevná (x pepřovníky až 3 vrstvy), tvořena zploštělými buňkami, které nemají interceluláry, ale průduchové štěrbiny
 • antikliny laločnaté
 • vnější buněčná stěna kutinizována (x vodní rostliny), buňky nemají chloroplasty (x kapradiny)
 • pokožka nadzemních částí rostlin – u druhotně tloustnoucích nahrazena felémovou vrstvou (poškození objemovými změnami)

deriváty epidermis:

 • průduchy (stomata) – výměna plynů, výpar vody; u vyšších rostlin (od hlevíků), vznikají rozdělením jedné matečné buňky (schizogenně), tvořeny svěracími buňkami. Fungují na principu turgoru (vnitrobuněčný tlak), obsahují chloroplasty.
 • vodní skuliny (hydatody) – trvale otevřené průduchy, vylučují vodu ve formě kapek – gutace (lomikameny, kontryhel)
 • papily – bradavky, krátce vyčnívají nad povrch epidermis; sametový vzhled rostliny (orgánu) – Viola x wittrockiana (květ)
 • trichomy – výrůstky buněk; vznik z trichoblastu
  • krycí (zakončeny špičkou)
  • žláznaté (zakončeny kuličkou)
  • žahavé (kopřiva)
  • resorpční (rosnatky – tentakule)
 • emergence – stavebně zapojena i pletiva vodivá a základní, jinak jako trichomy, obsahují cévní svazky. např. trn růží

 

rhizodermis

 • pokožka kořenů, bez průduchů a kutikuly, propustná pro plyny a roztoky látek, kořenové vlásky – rhiziny – zvětšení povrchu kořene
 • jinak vše jako epidermis

deriváty rhizodermis:

 • kořenové vlásky – jednobuněčné, vznik z trichoblastů, zvětšují povrch (resorpce), absorpce jen v určité části vývoje, jinak mykorrhiza (ne brukvovité a sítinovité)

 

– krycí – sekundární (peridermis, druhotná kůra)

 • produkt sekundárního dermatogenu (felogén) – centrifugálně produkuje felém (korkotvorné pletivo), z něj borka (rhytidoma) – zbrázděná (nesouvislá vrstva felému) – borovice, smrk, ořešák,dub; hladká (souvislá vrstva felému) – buk. Centripetálně produkuje felodermu (má pomocnou asimilační funkci) – zelená kůra, obsahuje chloroplasty. Buňky parenchymatického typu. Lenticely (čočinky) – parenchymatické pletivo, které proráží borku, funkčně mrtvé (bez černý, zlatice, bříza)

 

 

B) vodivá – umožňují dálkový transport látek:

 • transpirační tok – od kořene, minerální látky, dřevo (xylém, hadrom) – tracheje, tracheidy
 • asimilační tok – organické látky (sacharidy), od listů do místa spotřeby; lýko (floém, leptom) – sítkovice

floém

 • sítkovice – parenchymatický charakter, protáhlé, živé buňky; nezdřevnatělá buněčná stěna
 • příčné přepážky sítkovitě proděravělé (různá velikost otvorů)
 • sítková políčka – přepážka není celá proděravělá
 • fungují 1 vegetační sezonu (u jednoděložných déle), potom mizí, na jaře nové. Sítková políčka jsou zanášena kalózou – nerozpustná (některé rostliny ji umí rozpustit – lípa, vinná réva)
 • okolo průvodní buňky
 • lýkový parenchym
 • sklerenchymatické provazce – tvrdé lýko (len, konopí, juta, sisal – agáve)
 • typy lýka dle původu:
  • primární lýko (derivát prokambia) – protofloém (po dobu prodluž. růstu), metafloém (po ukončení prodlužovacího růstu) – ne jednoděložné !
  • sekundární (deuterofloém) – derivát kambia

xylém

 • cevice

  cévice

  cévice (tracheidy) – prozenchymatického původu (protáhlé, šikmá přepážka), mají lignifikovanou buněčnou stěnu. Na nich dvůrkaté tečky (dvoutečky) – komunikace – osmotický tlak – pohyb tělíska (torus), otvor (porus)

 • funkčně mrtvé
 • příčná přepážka bez perforace
 • u nahosemenných jediný typ xylému
 • cévy (tracheje) – široké trubice, vznikly rozpuštění příč.přehrádek tracheálních článků; funkčně mrtvé. buněčná stěna charakteristicky ztlustlá – kroužkovitě, spirálovitě
 • sklerenchymatická vlákna (libriform)
 • dřevní parenchym – živá hmota uvnitř dřevní masy, paralelně s vodivými elementy
 • paprskový parenchym – radiálně, dlouhověký; zásobní funkce
 • thyly – parenchymatické buňky uvnitř cévy, mohou ji ucpat (odumře – akát, meruňka)
 • typy dřeva dle původu:
  • primární dřevo (derivát prokambia) – protoxylém (ztlustliny kruhy, šroubovice), metaxylém (po ukončení dlouživého růstu; ztlustlé šroubovitě, schodovitě, síťovitě)
  • sekundární (deuteroxylém) – derivát kambia; letokruhy – jarní (velká světlost, tenčí b.stěna) a letní dřevo (hustší, tlustější b. stěna). Dendrochronologie – určování stáří dřevěných staveb, nábytku dle letokruhů (jedle, dub)

cevnisvazkycévní svazky – tvořeny lýkovou a dřevní částí, průvodními buňkami a parenchymatickou pochvou; procházejí všemi orgány rostliny

 • dle přítomnosti kambia: otevřené (s kambiem), uzavřené (bez kambia)
 • koncentrické (soustředné)
  • hadrocentrický – uprostřed dřevo
  • leptocentrický – uprostřed lýko
 • radiální (paprsčité) – pravidelně se opakují, v kořenech; tetrarchií, diarchní; bez nebo s kambiem – floem ven
 • kolaterální (boční) – vždy dřevostředný
 • bikolaterální (dvoubočné) – lýko-dřevo-lýko (tykvovité, lilkovité)

 

C) základní – mají nejrůznější funkci a tvar (nejčastěji parenchym), vyplňují prostor mezi pletivy krycími a vodivými; různé druhy:

asimilační

 • mezofyl – parenchymatické buňky; v listu
 • chlorenchym – ve stonku

zásobní – v podzemních částech (kořeny, oddenky, hlízy, bulvy)

 • vodní – merenchym

aerenchymatická s.l.

 • aerenchym – velké interceluláry
 • aktinenchym – nadnáší, provzdušňuje; tvoří síť procházející celou rostlinou

mechanická – opora; sklerenchymatická, kolenchymatická pletiva, dřevo lignifikované cévy

sekreční – uvolňují sekret (roztok sacharidů, silice); jedno nebo vícebuněčné struktury, které se liší od okolí obsahem

 • nektaria – florální; extraflorální (třešeň, višeň, mandloňovité, mučenka, vrba), emergence (roztoky jednoduchých sacharidů)
 • idioblasty – jednobuněčné, tlustostěnné, vyplněné silicemi
 • vyměšovací kanálky – siličné (miříkovité), pryskyřičné, slizové (slézovité, lípovité) – mezibuněčné prostory, procházejí celou rostlinou, schizogenní interceluláry
 • siličné nádržky – lyzigenní interceluláry (routovité, zázvorovité)
 • mléčnice – obsahují latex (terpeny, složitá směs látek, obsahují alkaloidy, obranný mechanismus); pryšcovité, hvězdnicovité (čekankovité), morušovité, zvonkovité, mákovité, javorovité
  • článkované – nemají jádro
  • nečlánkované – největší buňky rostlinného těla, prochází celou rostlinou

hojivá pletiva – v místě poškození rostliny, vzniká dediferenciací trvalých pletiv (parenchymatické buňky) – kambium, dřevní parenchym,…

hypertrofie (zvětšení objemu parenchymatických buněk v blízkosti poranění, snížení ztrát vody) → hyperplazie (mitóza zvětšených buněk) → kalus (= zával, zaplnění) → dediferenciace dle místa, kde se nachází

 

 

Zdroj: výuka FPE ZČU, zahrnuta jsou i fakta z učebnice Kubát, K., a kol.: Botanika. Scientia, Praha 1998.

Mohlo by se vám líbit...