Kapraďorosty

Kapraďorosty – plavuně, přesličky, kapradiny 

skupina KAPRAĎOROSTY (Pteridophyta)

Kapraďorosty jsou výtrusné cévnaté rostliny, u kterých převládá sporofyt. Sporofyt je rozlišený na kořeny, stonek a listy.

Rozmnožování:

Z haploidního výtrusu vyroste prokel (prothalium, prvoklíček), který je gametofytní. Prokel je vláknitý, lupenitý nebo hlízkovitý, nese pohlavní orgány (gametangia) – samčí (pelatky, antheridia) a samičí (zárodečníky, archegonia). Někdy mohou být prokly dvoudomé. Z dozrálých pelatek se uvolní spermatozoidy (samčí pohlavní buňky), které jsou chemicky směrovány do zárodečníků. Z oplozené vaječné buňky se vyvíjí   diploidní generace (sporofyt) – tedy zygota, později zárodek a rostlina – na ní vyrostou výtrusnice (sporangia), v nich vznikají výtrusy (spory, vznik redukčním dělením).

V karbonu vzniklo ze stromovitých kapraďorostů černé uhlí. Dnes jsou to většinou suchozemské rostliny.

 

 A) oddělení PlavuněLycopodiophyta

Plavuně jsou vždyzelené, vidličnatě větvené, vytrvalé byliny (vymřelé byly i dřeviny) s drobnými listy. Dřevní část cévních svazků je rozdělena do nepravidelných provazců v lýkové části. Sporofyly mají přibližně stejný tvar jako trofofyly a jsou uspořádány do koncových výtrusných klasů.

plavunpuciva

Plavuň pučivá

Výtrusnice se nacházejí na bázi nebo na svrchní straně výtrusných listů (sporofylů), otvírají se štěrbinou (kohézní pohyb) → výtrusy samčí a samičí, z nich prokel – oplození → zygota

Prokel se vyvíjí několik let, je nezelený, většinou pod zemí (výživa endotrofní mykorhiza).

První známé plavuně jsou ze svrchního siluru, devonu a karbonu.

Název plavuně je odvozené od nesmáčivých spor (výtrusů), které plavou na vodě. Dříve se spory plavuní používaly k obalování pilulek, aby se neslepily. Používaly se i na výrobu zásypů a pudrů. Výtrusy po zapálení prudce hoří, používají se k pyrotechnickým efektům.

 

 • třída Vranečky (Selaginellatae, Selaginellopsida) – převážně heterosporické, hlavně tropické
  •  vraneček brvitý (Selaginella selaginoides)
 • třída Šídlatky (Isoëtatae)
  • šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris)
 • třída Plavuně (Lycopodiatae, Lycopodiopsida) – izosporické rostliny
  • plavuňka (Lycopodiella)
  • plavuník (Diphasiastrum)
  • plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)
  • plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
  • vranec jedlový (Huperzia selago)

 

B) oddělení PřesličkyEquisetophyta

Přesličky mají plazivý, článkovaný oddenek, lodyha je článkovaná, dutá, podélně rýhovaná, přeslenitě větvená. V buněčných stěnách je obsažen oxid křemičitý (léčivky), cévní svazky jsou kolaterální lýkostředné.

Sporofyl (výtrusný klas) je šištice složená ze štítků. Stopkatý štítek má šestiboký tvar – na spodní straně je 6 vakovitých výtrusnic. Spory jsou nerozlišené, mají 4 pentlicovité mrštníky (haptery), navzájem se jimi proplétají (haptery reagují pohybem na změny vlhkosti). Prokly většinou jednodomé – nesou pelatky i zárodečníky → zygota → sporofyt.

U některých druhů vyrůstají během roku z téhož oddenku 2 typy lodyh: jarní lodyha je nezelená, většinou světle hnědá, nevětvená, na svém konci nese výtrusný klas. Letní lodyha je zelená, rozvětvená, nenese výtrusný klas, asimiluje.

 • přeslička rolní (Equisetum arvense) – vytváří jarní (sporofyl) a letní (trofofyl) lodyhu, léčivka – diuretické účinky
 • přeslička bahenní (Equisetum palustre) – má výtrusné klasy v létě na vrcholu zelené lodyhy
 • přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) – po dozrání výtrusů se nezelená lodyha rozrůstá v bohatou, jemně větvenou zelenou lodyhu
 • přeslička říční (Equisetum fluviatile) – má lodyhy zpravidla nevětvené
 • přeslička největší (Equisetum telmateia)

 

C) oddělení KapradinyPolypodiophyta

Kapradiny jsou vytrvalé byliny, mají samostatný sporofyt (sporofyl není odlišný od trofofylu, listy = trofosporofyly). Stonek je přeměněn v oddenek s adventivními kořeny, listy jsou bohatě dělené, v mládí spirálovitě stočené; mají žilnatinu. Řapík je často porostlý hnědými šupinami a chlupy.

Výtrusnice tvoří na spodu listů kupky (sorus, sory), které jsou v mládí kryté blanitou ostěrou (osladič ne), pod ní výtrusnice na stopce, po obvodu prstenec buněk s nestejně tlustými stěnami (anulus) – význam pro prasknutí výtrusnice; výtrusy = izospory. Prokel je lupenitý, zelený, jednodomý – nese zárodečníky + pelatky

Kapradiny najdeme i v tropech a subtropech; jsou i pokojovými rostlinami (netík, jelení jazyk).

kapradi

Vybrané kapradiny

 • čeleď Jazykovité (Ophioglossaceae)
  • hadí jazyk, hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)
  • vratička měsíční (Botrychium lunaria)
 • čeleď Blánatcovité (Hymenophyllaceae)
  • blánatec, vláskatec
 • čeleď Podezřeňovité (Osmundaceae)
  • podezřeň královská (Osmunda regalis)
 • čeleď Netíkovité (Adianthaceae)
  • netík (Adianthum)
  • podmrvka (Notholaena)
 • čeleď Hasivkovité (Pteridiaceae, Dennstaedtiaceae)
 • čeleď Kapradiníkovité (Thelypteridaceae)
  • bukovinec (Phegopteris)
  • kapradiník (Thelypteris)
  • pérnatec (Lastrea)
 • čeleď Osladičovité (Polypodiaceae)
 • čeleď Sleziníkovité (Aspleniaceae)
  • jazyk jelení celolistý (Phyllitis scolopendrium)
  • kyvor (Ceterach)
  • sleziník červený (Asplenium trichomanes)
  • sleziník routička (Asplenium ruta-muraria)
  • sleziník severní (Asplenium septentrionale)
 • čeleď Papratkovité (Athyriaceae, Woodsiaceae)
 • čeleď Kapraďovité (Dryopteridaceae)
 • čeleď Žebrovicovité (Blechnaceae)
 • čeleď Nepukalkovité (Salviniaceae)
  • nepukalka plovoucí (Salvinia natans)
 • čeleď Marsilkovité (Marsileaceae)
  • marsilka čtyřlistá (Marsilea quadrifolia)
  • míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera)
 • čeleď Azolovité (Azollaceae)
  • azola (Azolla)

 

Zařazení druhů do čeledí podle: Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J.jun., Kaplan, Z., Kirschner, J.& Štěpánek, J. (2002): Klíč ke květeně České Republiky. 928p., Academia, Praha.

Mohlo by se vám líbit...